ျမတ္ျငိမ္း

  1. အေဖေပးတဲ့အေမြ(ျမတ္ျငိမ္း)
  2. ဘယ္သူ႔ဒိန္ခဲငါေနရာေရႊ႕လို႔ရမည္လဲ
  3. လက္ေဆာင္မြန္
  4. ဖိနပ္ေျခာက္ရန္ေဆာင္ရြက္နည္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s