အိုင္တီ နည္းပညာ စာအုပ္မ်ား

19 thoughts on “အိုင္တီ နည္းပညာ စာအုပ္မ်ား

  1. စာအုပ္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဒါင္သြားတယ္ တကယ္ေက်ဇူးတင္ပါတယ္

  2. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္-စာအုပ္စာေပလူ႔မိတ္ေဆြတဲ့
    စာအုပ္ေတြ တင္ေပးတဲ့သူကိုေကာ?

  3. စာအုပ္ေတြဖတ္ရတဲ႕အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s