အရွင္ ေတေဇာသာရ၊ အရွင္ ရကၡိတ

တစ္အိမ္တည္းက ဖိတ္စာႏွစ္ေစာင္

အေမွာင္က်ခ်ိန္ မီးမိွတ္ခ်ိန္

လူေတာ္လူေကာင္း (အရွင္ ရကၡိတ)

ဗီဇာကုန္ ဘယ္ဘံုျပန္မွာလဲ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s