ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

  1. ဘုန္းေမာင္တစ္ေယာက္တည္းရယ္
  2. အျမင့္ပ်ံျပည္သူ႔လင္းယုန္သို႔ဂုဏ္ျပဳျခင္း
  3. ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s